3 osoby i ich cele oraz

Fundacja (działa od 2.2019 r.) powstała z inicjatywy

Szczególnie bliskie nam tematy:

  1. Promocja edukacji formalnej i nieformalnej, rozwoju, doskonalenia i samodoskonalenia w Polsce.
  2. Uświadamianie społeczeństwa o potrzebie ciągłego uczenia się i poznawania tego co nowe i nieznane. 
  3. Tworzenie platformy spotkań, wymiany wiedzy oraz doświadczeń na temat nowoczesnych metod nauczania.
  4. Łączenie ekspertów z różnych dziedzin z uczniami, rodzicami i innymi odbiorcami.
  5. Promowanie różnojęzyczności i wielokulturowości europejskiej.
  6. Uświadamianie społeczeństwa o potrzebie uczenia się języków obcych.
  7. Podkreślenie wagi znajomości języków obcych w świecie globalizacji i mobilności
  8. Tworzenie i upowszechnianie standardów jakościowych w nauce i edukacji.
  9.  Realizacja wydarzeń związanych z edukacją i kulturą.
  10.  Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych na obszarach wiejskich.